Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Praktyka zawodowa: Gabinet fizjoterapii Weronika Adamowska, zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

  • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • wpisu nr 000000261531 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
  • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Bydgoszczy 85-080 przy ul. ks. H. Kołłątaja 9/205.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

  • wizyt fizjoterapeutycznych w zakresie diagnostyki funkcjonalnej oraz kwalifikowania, planowania i prowadzenia usług fizjoterapeutycznych,
  • prowadzenia działań fizjoprofilaktyki,
  • wydawania opinii, orzeczeń i zaświadczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w miejscu wykonywania praktyki.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

1. Umówienie się na wizytę jest możliwe: 

  • telefonicznie pod numerem 515 016 293,
  • poprzez portal internetowy znanylekarz.pl, 
  • osobiście w miejscu wykonywania praktyki.

2. Każda osoba umawiając się na wizytę fizjoterapeutyczną zgadza się na udzielenie świadczeń z zakresu fizjoterapii.

3. Osoby korzystające z usług fizjoterapeutycznych  zobowiązane są do każdorazowego informowania fizjoterapeuty o zmianie stanu zdrowia.

4. Osoby uczęszczające na zabiegi fizjoterapeutyczne zobowiązane są do posiadania obuwia zmiennego i stroju gimnastycznego.

5. Praktyka nie odpowiada za mienie osób pozostawione bez nadzoru.

6. Zakazuje się wstępu na teren praktyki osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

V. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na życzenie pacjenta.

2. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz wydawanie zaświadczeń jest bezpłatne.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Dostępnymi formami płatności są gotówka i karta płatnicza.

2. Każdy pakiet zabiegowy jest ważny 5 miesięcy od dnia zakupu.

3. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie należy ją odwołać telefonicznie bądź w gabinecie najpóźniej 24 godziny przed zaplanowaną wizytą. W przeciwnym razie pacjent zobowiązuje się pokryć koszt nieodbytej wizyty. W przypadku wykupionego pakietu zabiegów, wizyta traktowana jest jako odbyta.

4. Praktyka zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnego świadczenia w przypadku nieuregulowania należności za nieusprawiedliwiony, opuszczony zabieg. Nie dotyczy to przypadków losowych. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. 

3. Każda osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez praktykę oraz każda osoba udzielająca świadczeń w praktyce zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu

Scroll to Top